Our Charisms – Đoàn Sủng Dòng Ngôi Lời

ĐOÀN SỦNG DÒNG NGÔI LỜI

Với tư cách là những phần tử của hội dòng Ngôi Lời, chúng ta có nhiệm vụ rao giảng lời Chúa cho mọi người, thành lập những cộng đoàn mới của Dân Thiên Chúa, tạo điều kiện cho chúng tăng triển và hiệp thông với nhau cũng như hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ. Chúng ta hoạt động trước hết và nhất là ở những nơi mà Tin Mừng chưa hề được rao giảng hoặc chưa được rao giảng cho đủ và ở những nơi mà Giáo Hội địa phương chưa tự lực sống vững được. Những công việc khác phải tuỳ thuộc vào mục đích chính này.(HP 102)

Từ nguồn phong phú của linh đạo truyền giáo, hiến pháp Dòng Ngôi Lời trình bày định hướng căn bản và đoàn sủng của dòng Ngôi Lời. Có ba đặc tính để nhận dạng được bản chất ơn gọi truyền giáo của Dòng: Rao giảng lời Chúa cho mọi người, xây dựng những cộng đoàn mới của dân Thiên Chúa, thúc đẩy sự hiệp thông và hiệp nhất của tất cả các giáo hội bằng việc thực hiện sứ vụ phổ quát của Đức Kitô.

1.     Rao giảng lời Chúa

Rao giảng lời Chúa là nhiệm vụ đầu tiên và trước nhất của những thành viên Ngôi Lời. Để thực hiện nhiệm vụ này, chúng ta phải tinh luyện sự nhạy cảm nội tâm của mình đối với Lời Chúa để nhận được nguồn chuyển giao sức sống từ lời Ngài. Chính nhờ sự lắng nghe và sống Lời Chúa mà chúng ta trở nên những cộng sự của Ngôi Lời. Do đó, chúng ta là những con người có một tình yêu sâu đậm với Lời Chúa, và thông qua chúng ta Lời Chúa vang vọng đến với mọi người “nhiều lần và qua nhiều cách ”.

2. Xây dựng những cộng đoàn mới của dân Thiên Chúa

Lời Chúa là hạt giống có thể sản sinh ra một đời sống mới. Thiên Chúa muốn “quy tụ con cái của Ngài đang tản mác khắp nơi về một mối”. Đây là chương trình cứu độ của Ngài cho con cái loài người. Như vậy, Hội Dòng là một nhân chứng về sức mạnh biến đổi của Lời Chúa, cái đưa loài người ra khỏi tình trạng phân tán và dẫn đưa họ đến cuộc sống trong sự hiệp nhất của con cái nước trời như là “dấu chỉ của sự giải thoát mới của Chúa và của một nếp sống mới”. Hơn nữa, dòng Ngôi Lời ước mong góp phần vào việc khai sinh ra một cộng đoàn kitô hữu, cũng như trong  giai đoạn phát triển đầu tiên của  nó cho đến khi nó thực sự được gọi là một cộng đoàn mới. Nơi đây chúng ta tìm được điểm đặc biệt của dòng Ngôi Lời trong sự tận hiến của chúng ta đối với những cộng đoàn Kitô hữu.

3        Thúc đẩy sự hiệp thông của tất cả các Giáo Hội

Trong viễn tượng truyền giáo, đặc điểm nổi bật thứ ba của đoàn sủng Ngôi Lời, tập trung vào những nhiệm vụ mà chúng ta có trong ý thức truyền giáo. Quả thực, đó là điều rất quan trọng ngay từ lúc khởi đầu, như chúng ta góp phần vào các cộng đoàn kitô hữu, để tạo nên một sự linh hoạt và đồng trách nhiệm trong việc truyền giáo, và trong sự hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ. Ngày nay, những thành viên Ngôi Lời đã dấn thân vào một kỷ nguyên mới về truyền giáo trong đó mỗi một cộng đoàn Giáo Hội địa phương sẽ là hình ảnh của Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Vì thế, sứ vụ truyền giáo của chúng ta ở những nơi chưa biết đến ánh sáng Tin Mừng không phải là hoạt động tuỳ ý quyết định bởi những nhân tố như sự giàu có và quyền lực, nhưng là sự biểu lộ thiết yếu của sức sống của tất cả các Giáo Hội. Nói cách khác, là những thành viên SVD, sự dấn thân của chúng ta nhằm phục vụ cho sự hiệp nhất.